Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MONITORING & IT (zwanym dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.monitoring-system.pl (zwanym dalej Sklepem Internetowym).

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Monitoring & IT usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje i Wyrażenia użyte w Regulaminie

1. Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

2. Dostawca- oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów (firma kurierska)

3. Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Hasło- to ciąg znaków literowych, cyfrowych bądź też innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Hasło jest wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

6. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,

8. Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 

9. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.

10. Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.monitoring-system.pl prowadzony przez Sprzedawcę,

12. Sprzedawca –oznacza MONITORING&IT, z siedzibą w Krzeszowicach (32-065), ul. Kościuszki 64A, NIP: 5130103801, REGON: 122590620 prowadzoną jako jednoosobową działalność gospodarczą; e-mail: biuro@monitoring-system.pl, będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.monitoring-system.pl

14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Sprzedaży.

15. Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

16. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient może zamówić towar także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na analogicznych zasadach, jak za pośrednictwem Sklepu,

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu

1.Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem https://www.monitoring-system.pl/index.php/informacja/2/regulamin, w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.

3.Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4.Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

5.Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

6.Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Googole Chrome), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

7.Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności powinno posiadać:
 

· system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

· skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

· zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

· aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

· oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

8.Zabrania się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

9.Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

10. Przeglądanie asortymentu Sklepu ani zakup produktów nie wymagają uprzedniej rejestracji.

§ 3 Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji. W tym celu powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

· Imię i Nazwisko albo firmę przedsiębiorcy,

· Telefon,

· E-mail,

· Hasło,

4. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji poprzez telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym Sklepu.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywanie zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

.

§ 4 Zamówienia

1.Zamówienia można dokonać przez:

· Sklep internetowy

· Wysyłając email na adres: sklep@monitoring-system.pl

· Telefonicznie pod nr tel. 12 307 07 18 lub tel. 883 287 742

Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego w Sklepie.

Wszelkie zakupy dokonywane przez sklep internetowy powinny zostać potwierdzone drogą telefoniczną bądź e-mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia. Do tego czasu złożone zamówienie można wycofać. 

Po potwierdzeniu - zamówienie kierowane jest do realizacji. Informację na temat stanu realizacji otrzymają Państwo drogą e-mailową, telefonicznie lub poprzez zalogowanie się do swojego konta. 

2.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez wybór polecenia „Dodaj do Koszyka” przy danym towarze prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje sposób Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane i usuwane z Koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

Klient, składając Zamówienie, może zgłosić uwagi, tj. przekazać dodatkowe informacje związane z Zamówieniem. Umożliwia mu to „Komentarz do zamówienia”.

4.Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje w tym celu telefon zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Sklepie oraz ilość Towaru, jaką chce zamówić. Następnie po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę o łącznej cenie wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na trwałym nośniku, na podany Klienta przez adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesłanej do Sprzedawcy podaje nazwę Towaru, jego ilość oraz swoje dane adresowe.

Po otrzymaniu zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem a także wszelkie inne koszty jakie miałby Klient ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Wiadomość zawiera informację dla Klienta, że zawarcie umowy przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie tych informacji Klient może złożyć Zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

6. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.

7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie, kiedy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, a tym samym poinformuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. 

8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Ceny zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

· Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

· Błyskawiczne i bezpieczne płatności internetowe transferuj.pl.  System Transferuj.pl umożliwia zapłatę przy pomocy ponad 50 kanałów płatności. Przelewy można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Transferuj.pl z siedzibą w Poznaniu to w pełni funkcjonalny system płatności umożliwiający odbieranie płatności w sklepach i portalach internetowych. Oferuje zarówno przyjmowanie płatności szybkimi e-transferami, tradycyjnymi przelewami bankowymi, jak również we współpracy z firmą Elavon obsługę płatności przy pomocy kart kredytowych i debetowych w internecie.

· Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia),

· Gotówką przy odbiorze osobistym tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar zostanie wydany w biurze Sprzedawcy bądź miejscu uzgodnionym przez obie strony).

§ 6 Dostawa

1.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

2.W przypadku płatności przelewem bankowym lub za pomocą transferuj.pl termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.

3.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

4.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w biurze Sprzedawcy bądź innym miejscu ustalonym przez Sprzedawcę i Klienta.

6.Sprzedawca , zgodnie z wolą klienta dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT na dostarczone towary.

7.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Reklamacje

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.

2.Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne zamówionej rzeczy na postawie przepisów o rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi. Odpowiedzialność za wady prawne rzeczy spoczywa na sprzedawcy przez okres dwóch lat, licząc od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady; jeśli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady prawne biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

3.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w razie stwierdzenia wady produktu w chwili jego wydania.

4.Przed odebraniem przesyłki z zamówioną rzeczą przez Klienta wskazane jest sprawdzenie, czy opakowanie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania zaleca się, aby w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół uszkodzeń, nie przyjmując towaru oraz skontaktować się ze sklepem.

5.W razie stwierdzenia wady zamówionej rzeczy, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres sklepu z dopiskiem „reklamacja”.

6.Do odsyłanej rzeczy należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu rzeczy w Sklepie i pisemne zgłoszenie reklamacji. Zwracana rzecz powinna zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

7.Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. Nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoważne z jej uwzględnieniem.

8.W wypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty po reklamacyjnej (uznanej reklamacji) przesyłki zwrotnej do Klienta pokrywa sklep.

9.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sklep odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

§ 8 Gwarancja

1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

2.Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:

· dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura, paragon), albo

· dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.

3. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji Towaru.

4.Gwarancji nie podlegają:

· Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,

· Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,

· Towary zmodyfikowane (ucięte lub przerobione wtyki),
uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,

· Towary, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.

5.Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia Towaru i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sklep@monitoring-system.pl

6.Zgłoszenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.

§ 9 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

Klient składa stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej (w wersji papierowej: , e-mail: sklep@monitoring-system.pl).

2. Klient zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym powinien być w stanie kompletnym. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych warunków odstąpienia od Umowy odstąpienie jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi wpłaconych należności.

3.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.

4.Sprzedawca nie odbiera Towaru od Klienta, Klient odstępując od Umowy sprzedaży zwraca świadczenie należne Sprzedawcy ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy wchodzącej w skład Towaru.

6.Towar zwrócony wysyłką na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia i zostanie zwrócony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów Sklepu.

1,Administratorem Danych Osobowych Klientów przekazywanych dobrowolnie w związku z korzystaniem z usług Sklepu jest Sprzedawca. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

2, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczone przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do GIODO.

3, Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

4, Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

5, Dane podane w formularzach mogą być przekazane Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. Podmiotom technicznie realizującym usługi dostarczenia przesyłki czy też serwisów obsługujących płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

6, Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa.

7, Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania i aktualizacji. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

8, Pliki Cookies to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta. Ich zadaniem jest przechowywanie informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywanie historii działań podejmowanych przez Klienta. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na umieszczenie na jego komputerze „Ciasteczek” za pomocą ustawień przeglądarki. Instrukcję jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies można znaleźć w sekcji Pomocy danej przeglądarki.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

3.Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć